Dne 27.6. a 28.6.2022 zavřeno .!!
Dospěláci nejezdí ! Zápůjčky a kauce pouze v hotovosti !Za deště a při mokrých vozovkách zavřeno ! Termíny oslav narozenin platné pouze po písemném potvrzení ! !

Návštěvní řád

Upozornění pro návštěvníky:

-         DDH poskytuje prostor na přípravu dětí před vstupem do silničního provozu. Mohou si na zmenšených vozovkách vyzkoušet aplikaci svých znalostí, ať již na kolech, koloběžkách eventuálně na zapůjčených el. vozítkách.

-         DDH mohou je určeno pro děti do 10-ti let, pokud je zabezpečený dozor dospělé osoby.

-         Za děti nese v plném rozsahu odpovědnost dohlížející dospělá osoba.

-         Jedna dospělá osoba může dohlížet na max. 3 děti, jinak se jedná o skupinu, a tudíž o organizovanou výuku.

-         Při jízdě na dopravních prostředcích (koloběžky, kola a el. vozítka)

musí být používána schválená ochranná přilba.

-         Na DDH je možnost zapůjčení dopravní prostředků a ochranné přilby, ceník a pravidla jsou dostupná na nástěnkách a na web stránkách.

-         Půjčovné je vždy na jednu hodinu!

-         Veškeré platby pouze v hotovosti!

-         Při zápůjčce se dopravní prostředek vydává podle reálných dispozic a možností.

-         Návštěvník může použít vlastní dopravní prostředek.

-         Jezdit na DDH mohou pouze děti do 10-ti let!

-         Účastníci provozu jsou povinni respektovat dopravní značení a dopravní předpisy.

-         V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí v případě doteku vznik popálenin. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat.

-         Návštěvník je povinen prokázat se dokladem o zaplacení vstupného a případně půjčovného po celou dobu návštěvy dopravního hřiště.

-         Jednorázové vstupné opravňuje k pobytu na DDH do zavírací doby, nebo zásahu vyšší moci. Při opuštění areálu je nový vstup zpoplatněn.

-         Provozovatel neručí na DDH za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele, uložené na místě, které k tomu není stanovené.

-         Při porušení řádu, nebo nevhodném chování může správce osobu vykázat z DDH bez nároku na vrácení vstupného.

 

Na DDH platí zákaz:

-         Poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení.

-         Vstupu se zvířaty.

-         Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek.

-         Manipulace s otevřeným ohněm.

-         Užívání zařízení, pokud je jeho povrch kluzký, popřípadě při zjištění závady.

-         Úmyslného narážení do ostatních dopravních prostředků a tím jejich poškozování.

-         Přetěžování el. vozítek nad stanovený limit moto 20 kg, auto 30 kg.

-         Vyvážet zapůjčené dopravní prostředky mimo DDH.

-         Přelézat, nebo poškozovat oplocení DDH.

-         Lezení na stromy a lámání větví.

-         Jízdy na kolečkových bruslích, jednokolkách dále používat k jízdě skateboard, Longboard, Cruiser, Waveboarding, Segway a obdobných prostředcích.

 

Návštěvník je povinen:

-         Respektovat návštěvní řád a případné pokyny správce.

-         Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe.

-         Udržovat čistotu.

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně, nebo vybavení hřiště, či nálezem předmětů ohrožujících bezpečnost, oznamte to, prosím neprodleně personálu DDH.

Správce hřiště: Karel Zelenka                                        telefon: 739 311 721

Důležitá telefonní čísla: Hasiči 150       Policie 158           Záchranná služba 155

                                           Tísňové volání/SOS 112                Městská policie   156
Spravuje zettiwebs.cz
© dopravnihristeprosek.cz, 2010 - 2022, všechna práva vyhrazena