Dne 23.9.2021 otevřeno 15.00 - 18.00 hod.!
Dospěláci nejezdí ! Vstupné, zápůjčky a kauce pouze v hotovosti !Za deště a při mokrých vozovkách zavřeno !

Pravidla DDH Prosek

Provozní řád pro veřejnost

 

Návštěvník po vstupu do areálu zaplatí jednorázové vstupné podle ceníku. Návštěvník může při návštěvě Dětského dopravního hřiště Prosek (DDH Prosek) použít vlastní dopravní prostředek (ne motorový a mimo kolečkové brusle) nebo si může půjčit vybavení z inventáře DDH Prosek. V případě zapůjčení kola, elektrického vozítka nebo samostatné přilby je nutno zaplatit zálohu na použití vypůjčených věcí a půjčovné za jednu hodinu výpůjčky podle ceníku. Záloha bude umístěna u správce objektu, který ji uloží pro případné pozdější vyrovnání za poškozený nebo ztracený inventář. Správce zapíše čas výpůjčky do seznamu výpůjček. V případě poškození má správce pravomoc určit stupeň poškození věci a stanovit přiměřenou náhradu z vybrané zálohy. Návštěvník obdrží od správce DDH Prosek žeton s číslem výpůjčky, na který po vrácení spolu s kolem, el. vozítkem nebo přilbou bez závažného poškození, dostane zpět zálohu v plné výši.Bez složení zálohy ( kauce ) ve stanovené výši nebude zápůjčka realizována !

 V případě překročení jízdní doby o již zaplacený čas bude postupováno dle platného ceníku a to : 

Pozn.: Jednorázové vstupné umožňuje pouze jeden vstup do areálu ! Po opuštění areálu pozbývá vstupenka ( doklad ) platnosti !

 

Povinnosti všech návštěvníků objektu

Všichni návštěvníci jsou povinni:

 • Dodržovat zákaz kouření, zákaz požívání alkoholu nebo jiných omamných látek.
 • Dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, zásady bezpečného chování v prostorách budovy.
 • Chovat se tak, aby nezpůsobil vznik požáru.
 • Při zjištění požáru neprodleně ohlásit správci objektu, v jeho nepřítomnosti ohlašovně na tel. č. 150.
 • Při požáru pomáhat při záchraně ohrožených osob, materiálu a v případě reálné možnosti likvidovat požár pomocí dostupných hasicích prostředků.
 • V případě požáru dbát pokynů zaměstnanců organizujících evakuaci a taktéž velitele zásahu.
 • V průběhu výuky a výcviku důsledně dbát všech pokynů a příkazů správce, instruktora, pedagogického pracovníka doprovázejícího děti a respektovat místní nařízení.
 • Za bezpečnost dětí, které v objektu absolvují systematický výcvik, zodpovídá pedagogický pracovník, který děti doprovází - za děti, které navštíví dopravní hřiště za účelem samostatného nepravidelného výcviku (veřejnost) jsou odpovědni rodiče.
 • Vstup dětí, v době pro veřejnost ve věku 1 - 10 let, je možný pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
 • Jezdit po dopravním hřišti může dítě 1 - 10 let věku včetně.
 • návštěvník je povinen prokázat se dokladem o zaplacení vstupného a půjčovného po celou dobu návštěvy dopravního hřiště.

Všeobecné zásady užívání DDH

 

 • Udržovat pořádek na toaletách a v případných dalších místnostech sloužících k hygieně ve smyslu zásad slušného chování.
 • Případné závady zdravotechniky ohlásit správci objektu.
 • Nevodit a nedovolit vstupu psů do prostoru DDH Prosek.
 • Nepoškozovat dopravní značky a signalizaci.
 • Nelézt po stromech a lámat větve.
 • Nelézt přes plot a poškozovat jej.
 • Nepoškozovat ostatní zařízení a předměty umístěné na DDH Prosek.
 • Možnost vypůjčit přilbu, dopravní prostředek – při  výuce  ZŠ a MŠ zdarma.
 • Při jízdě nevrážet úmyslně do ostatních autíček, jízdních kol, obrubníků, a tím poškozovat dopravní prostředek a ohrožovat sebe i druhé na zdraví.
 • Vypůjčené dopravní prostředky není možno vyvážet mimo DDH Prosek.
 • Všichni účastníci provozu musí mít na hlavě přilbu, která má potřebné schválení k užívání.
 • Návštěvník může použít vlastní dopravní prostředek (ne motorový a mimo kolečkových bruslí) nebo přilbu.
 • Jízda je na vlastní nebezpečí, za děti zodpovídá doprovázející dospělá osoba.
 • Jedna dospělá osoba může doprovázet max. 3 děti, jinak se jedná o skupinu, tudíž o organizovanou výuku.
 • Účastníci provozu jsou povinni respektovat dopravní značení a dopravní předpisy.
 • Při porušení řádu, nebo nevhodném chování, může správce osobu vykázat z DDH Prosek bez nároku na vrácení vstupného.
 • Každý úraz je nutno nahlásit správci objektu, který zajistí ošetření, nebo přivolá rychlou záchrannou službu.
 • Zákaz jízdy na kolečkových bruslích v areálu DDH Prosek.

 Spravuje zettiwebs.cz
© dopravnihristeprosek.cz, 2010 - 2021, všechna práva vyhrazena